Ekologija u novoj religioznosti. Neka zapažanja Željka Mardešića

Autor(i)

  • Anđelko Domazet Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu

Ključne riječi:

modernitet/postmodernitet, novi religijski pokreti, ekologija, panteizam, holizam

Sažetak

Nakana nam je prikazati problem ekologije u novoj religioznosti
u razmišljanju sociologa religije Željka Mardešića. Polazeći od fenomenološke
i antropološke analize svetoga u postmodernitetu, Mardešić
analizira pojavu nove religioznosti i njezine društvene učinke. U
tom kontekstu panoramski i sintetički obrađuje pojavu ekoloških tema
u novim religijskim pokretima: od adventista i apokaliptičkih zajednica,
preko skupina Eko života, Bhagwan Shree Rajneesha, Hare
Krišna, Sai Babe do francuskih aumista Mandaron i velike duhovne
struje New Agea. Mardešić zaključuje kako svako bavljenje društvenim
učincima religije mora uključiti i religijsko otkriće ekologije u
posmodernitetu. I nova religioznost i ekologija nastupaju kao kritika
i ispravak pogubnih učinaka moderniteta te se zalažu za holističku
antropologiju i panteistički svjetonazor.

Objavljeno

2020-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Articles