About the Journal

Liturgijsko-pastoralni časopis Služba Božja pokrenuta je 1960. god., u Makarskoj, kada je objelodanjen prvi broj, početkom došašća. U ozračju otvaranja Crkve svijetu, koje je započeo papa Ivan XXIII., i saborske obnove Drugoga vatikanskog sabora, časopis je želio pridonijeti liturgijskom odgoju svećenika i vjernika. Osnivač je časopisa Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja u Splitu. Izdavač je bio Interdijecezanski liturgijski odbor (ILO) (1960.-1970.), Franjevačka visoka bogoslovija u Makarskoj (1970.-1999.), a od 1999. je Katolički bogoslovni fakultet u Splitu.

History

Liturgical and pastoral newspaper Service God was launched in 1960, in Makarska, when he unveiled the first issue, the beginning of Advent. In the atmosphere of the opening of the Church worldwide, started by Pope John XXIII., And conciliar renewal of the Second Vatican Council, the magazine wanted to contribute to the liturgical education of priests and faithful. The founder of the magazine The Franciscan Province of the Most Holy Redeemer in Split. Publisher was Interdijecezanski liturgical committee (ILO) (1960th-1970th), Franciscan High Seminary in Makarska (1970th-1999th), and since 1999 the Catholic Theological Faculty in Split.