Information For Authors

Služba Božja: liturgijsko-pastoralna revija teološki je časopis Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu (humanističke znanosti, teologija, A2), koji izlazi u tiskanom i elektroničkom obliku na portalu hrvatskih znanstvenih časopisa HRČAK te na vlastitoj međunarodnoj platformi Open Journal System i to redovito četiri puta godišnje, a objavljuje do sada neobjavljene izvorne, pregledne i stručne znanstvene radove, izvješća i radove sa znanstvenih skupova, teološke osvrte i prikaze knjiga te homilije.

 1. Radovi se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu: sluzbabozja@kbf-st.hr ili preko platforme Open Journal System. Uredništvo pridržava pravo rad prilagoditi propozicijama časopisa i standardima hrvatskog književnog jezika.
 2. Kategorizacija znanstvenih radova Znanstveni radovi prolaze dvostruku slijepu recenziju, a recezente izabire uredništvo. Cijeli postupak recenzije je anoniman. Recenzentski komentari i prijedlozi za poboljšanje, zajedno s opisom potrebnih ispravaka ukoliko postoje, šalju se autoru. Temeljem primljenih recenzija te eventualnih dopuna i ispravaka, uredništvo donosi konačnu odluku o objavljivanju i kategorizaciji rada, koji može biti:
  • Izvorni znanstveni rad (Original scientific paper) sadrži do sada neobjavljene rezultate izvornih istraživanja koji su izneseni tako da se mogu provjeriti, zajedno s analizama i izvorima.
  • Prethodno priopćenje (Preliminary communication) donosi sažeto nove rezultate znanstvenog istraživanja, koji zahtijevaju brzo objavljivanje, uz pretpostavku da će se kasnije objaviti cjeloviti rad.
  • Pregledni članak (Review) je originalan, sažet prikaz nekog područja istraživanja ili njegova dijela u kojem autor sudjeluje, s vlastitim kritičkim osvrtom i prosudbom.
  • Stručni članak (Professional paper) informira i uvodi u problematiku struke bez pretenzija da bude plod znanstvenog istraživanja.
 3. Autorska prava Ukoliko autor nije suglasan s traženim dopunama i izmjenama, ima pravo povući poslani rad. Autorima se ne isplaćuje naknada za objavljivanje rada. Autor objavljenog rada prima jedan besplatni broj tiskanog časopisa te svoj rad u elektroničkom obliku i to u PDF formatu. Autor se obvezuje da rad ne objavljuje drugdje bez dopuštenja uredništva. Odgovornost za znanstvenu etičnost u istraživanjima i rezultatima rada snosi sam autor (usp. smjernice COPE, http://publicationethics.org/ ). Autor je uz rad dužan dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime, akademski stupanj (znanstveno zvanje), matični broj znanstvenika, pun naziv i adresu ustanove u kojoj je zaposlen, e-mail adresu.

 

English

The service of God, liturgical and pastoral theological journal, the newspaper of the Catholic Theological Faculty of the University of Split (humanities and theology, A2), which is published in print and electronic form on the portal of Croatian scientific journals HRČAK this on our own international platform Open Journal System and to regularly four times a year and publishes previously unreleased authentic, transparent and professional papers, reports and work papers, theological reflections on books and homilies.

    
Papers should be submitted by e-mail to the following address: sluzbabozja@kbf-st.hr or via the platform Open Journal System. The editorial board reserves the right to adjust the work requirements of the journal and the standards of the Croatian language.

    
The categorization of scientific papers Scientific undergo double blind review, the reviewer chooses editorial. The entire review process is anonymous. Peer review comments and suggestions for improvement, together with a description of the necessary adjustments, if any, are sent to the author. Based on the received review and possible amendments and corrections, editorial board makes the final decision on publishing and categorization of work, which can be:

        -
Scientific paper (Original scientific paper) contains so far unpublished results of original research that are presented so they can be checked, along with analysis and sources.
        -
Previous reports (Preliminary communication) brings a summary of the new results of scientific research, which require rapid publication, assuming that they will later publish the complete work.
        -
Review (Review) is an original, concise presentation of a research area or part thereof in which the author participates, with its own critical review and judgment.
        -
Professional article (Professional paper) informs and introduces the issues of the profession without pretensions to be the result of scientific research.
    
Copyright If the author does not consent to the requested amendments, has the right to withdraw sent to work. Authors are not paid fees for publishing work. Author published paper receives one free number printed magazine and his work in electronic format and in PDF format. Author agrees to work not published elsewhere without permission of the editorial board. Responsibility for scientific ethics in research and results to be borne by the author (cf.. COPE guidelines, http://publicatio